Radio Talks/Tv Programme

Academic year 2018-19


Name Of Staff Topic Radio Station/T.V Programme Date
P. B.Pawar Shetkarynasathi Upyukt Android Apps Akashwani, Nashik 21 May 2018
Prof.B.R. Waghmode Adsali Usachi Aadhunik Lagvad Tantragyan Akashwani, Nashik 05 Jun 2018
Prof.V.C.Korade Khatatil Bhesal Olakhanyachya Sopya Padhati Akashwani, Nashik 18 Jun 2018
Prof.N .B. Bhoknal Bhendi varil Rog ani Kidiche Vyavasthapan Akashwani, Nashik 21 Jun 2018
Prof.K.P.Patil Bhatavaril Rog ani Kidiche Vyavasthapan Akashwani, Nashik 22 Jun 2018
Prof. A. S. Mochi Shetavarach kara gandulkhat nirmiti Akashwani, Nashik 03 Sep 2018
Prof.B.R.Waghmode Usachya utpadakta vadhisathi silicon vapar faydeshir Akashwani, Nashik 05 Sep 2018
Prof.T.B.Ugale Drakshamadhil drafting nantarche vyavasthapan Akashwani, Nashik 06 Sep 2018
Prof.P.B.Pawar Perdeshi bhajipala lagvad tantra Akashwani, Nashik 21 Sep 2018
Prof.N.B.Bhoknal Tomato pikavaril rogache vyavasthapan Akashwani, Nashik 08 Oct 2018
Prof. K. G. Shete Kobivargiy Bhajipalyatil Kid Vayvstahapan Akashwani, Nashik 28 Jan 2019

Academic Year


 • Academic year 2018-19
 • Academic year 2017-18
 • Academic year 2016-17
 • Academic year 2015-16
 • Academic year 2014-15 • Major Recruiters

  K.K. Wagh College of Agriculture, Saraswati nagar, Panchavati, Nashik - 422 003.
  Ph: (+91)(0253)2555221,2555224,2303545
  Email: principal-bscagri@kkwagh.edu.in